;                  

Κύριες Δραστηριότητες

 

 • Μελέτες για ιδιωτικά έργα:

 

 • Τοπογραφικές Μελέτες - Εφαρμογές

Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων για Συμβόλαια, Έκδοση Άδειας Δόμησης
Σύνταξη Διαγραμμάτων Εθνικού Κτηματολογίου, Διαδικασία Μεταβολής Γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων
Χαράξεις Οικοπέδων - Γεωτεμαχίων, Κτιρίων
Τροποποιήσεις Ρυμοτομικών Σχεδίων, Διόρθωση Πράξεων Εφαρμογής, Σύνταξη Μεμονομένων Πράξεων Εφαρμογής
Διαδικασία Άρσης Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης
Διαδικασία Πράξης Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο
Χάραξη Αιγιαλού - Παραλίας
Πραγματογνωμοσύνες
Αποτυπώσεις Βιομηχανικών Κτιρίων
Αποτυπώσεις μεταλλικών κατασκευών υψηλής ακρίβειας
Τρισδιάστατες αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

 

 • Τακτοποίηση - Νομιμοποίηση Ακινήτων στα πλαίσια του Ν. 4495/2017

Πλήρης διαδικασία τακτοποίησης - νομιμοποίησης ακινήτων
Έκδοση Βεβαίωσης Νομιμότητας

 

 • Μελέτες Υδραυλικών έργων

Οριοθετήσεις - Διευθετήσεις Ρεμάτων (προσωρινή οριογραμμή, οριστική οριοθέτηση με έκδοση ΦΕΚ)
Σύνδεση με δίκτυα αποχέτευσης

 

 • Τεχνικοί Έλεγχοι Ακινήτων – Γνώση Πολεοδομικής Νομοθεσίας

Τεχνικοί – Πολεοδομικοί Έλεγχοι Ακίνητης Περιουσίας

 

 • Άδειες Δόμησης

Έγκριση Δόμησης
Άδεια Δόμησης
Άδεια Μικρής Κλίμακας

 

 

 • Μελέτες Δημοσίων Έργων:

 

 • Τοπογραφικές Μελέτες - Εφαρμογές

Ίδρυση Τοπογραφικών Δικτύων
Πύκνωση τριγωνομετρικού δικτύου
Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Έργων Οδοποιίας, Υδρεύσεων - Αποχετεύσεων, Έργων Υποδομών
Εφαρμογή Πολεοδομικών Μελετών
Μελέτες Πράξεων Εφαρμογής
Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες
Συμμετοχή σε Μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου
Κτηματογραφήσεις, Σύνταξη Πινάκων Αναλογισμού και Τακτοποίησης
Ογκομετρήσεις
Αποτυπώσεις Μνημείων

 

 • Μελέτες Υδραυλικών έργων

Εγγειοβελτιωτικά – Αρδευτικά Έργα
Υδρεύσεις
Αποχετεύσεις Ακαθάρτων και Βιολογικοί Καθαρισμοί
Αποχετεύσεις Ομβρίων
Αποχέτευση – Αποστράγγιση Οδοποιητικών και Σιδηροδρομικών Έργων
Οριοθετήσεις – Διευθετήσεις Ρεμάτων

 

 • Τεχνικοί Έλεγχοι Ακινήτων – Γνώση Πολεοδομικής Νομοθεσίας

Τεχνικοί – Πολεοδομικοί Έλεγχοι Ακίνητης Περιουσίας

 

 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)

Δημιουργία Γεωχωρικών Δεδομένων
Σύνταξη Δυναμικών Χαρτών και βάσεων Δεδομένων
Γεωχωρική Ανάλυση

 

 • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε:

Υδραυλικά Έργα
Μελέτες Εφαρμογής
Πολεοδομικά ζήτήματα
Πραγματογνωμοσύνες