;                  

 

 

 

Πολεοδομική Νομοθεσία -

Τεχνικοί Έλεγχοι Ακινήτων

Βεβαιώσεις Νομιμότητας -

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ακινήτων -

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Πιστοποιητικά

 

Εφαρμογές Γεωγραφικών

Συστημάτων Πληροφοριών-

G.I.S.

Άδειες Δόμησης -

Άδειες Μικρής Κλίμακας